Myyntiehdot, iCare HOME2 silmänpainemittarituotteet (“EHDOT”)

1 EHTOJEN TARKOITUS; OSAPUOLET

Näitä Ehtoja sovelletaan Laitteiden (määritelty alla kohdassa 2) tilauksiin ja toimituksiin. Toimittajana on Icare Finland Oy, Y-tunnus 1084502-3 (“Icare”) ja ostajana on Kuluttaja (määritelty alla kohdassa 2) ja ostaminen tapahtuu internetissä Icaren verkkokaupassa (“Verkkokauppa”).

2 MÄÄRITELMÄT

Seuraavilla määritelmillä on alla kuvattu merkitys:

“Dokumentaatio” tarkoittaa käyttöohjeita ja muita asiakirjoja kirjallisessa tai sähköisessä muodossa. Icare toimittaa nämä Kuluttajalle Laitteen mukana tai muutoin.

“Henkilötieto” on määritelty alla kohdassa 7.

“Kuluttaja” tarkoittaa henkilöä, joka ostaa Laitteen pääasiassa muuta tarkoitusta varten kuin ammatin harjoittamista tai liiketoimintaa varten.

”Laite” tarkoittaa Tilauksessa tarkennetulla tavalla Icare HOME2 -silmänpainemittaria ja/tai sen kertakäyttöantureita ja/tai sen paristoja ja/tai sen anturipesää, jonka tai jotka Icare toimittaa Kuluttajalle Tilauksen perusteella.

“Osapuoli / Osapuolet” tarkoittaa Icarea ja Kuluttajaa yksin taikka heitä molempia yhdessä.

“Tilaus” tarkoittaa Kuluttajan tekemää tilausta Laitteesta Verkkokaupassa. Icare vahvistaa tämän toimittamalla sähköisen tilausvahvistuksen Kuluttajalle.

3 TILAUS, HINNAT, MAKSAMINEN JA TOIMITUS

3.1 Kuluttajan on oltava vähintään kahdeksantoista (18) vuotta täyttänyt ja oikeustoimikelpoinen voidakseen Tilata Laitteen.

3.2 Kuluttajan pyyntö ostaa Laite on pätevä tilaus, kunnes Icare toimittaa sähköisen tilausvahvistuksen asiassa Kuluttajalle, jollei Kuluttaja ennen sitä ilmoita Icarelle, että hän peruuttaa tilauksensa.

3.3 Laitteen hinta on määritelty Verkkokaupassa sillä hetkellä, kun Kuluttaja tilaa Laitteen. Myös toimitus- ja postikulut on määritelty Verkkokaupassa samalla hetkellä.

3.4 Laitetta ei voida välttämättä toimittaa kaikkiin maihin. Verkkokaupassa on tarkempia tietoja tästä seikasta.

3.5 Icare ei ole sidottu Verkkokaupassa näkyvillä olleeseen hintaan ja voi jättää Tilauksen toteuttamatta, jos Kuluttajan olisi pitänyt ymmärtää, että hintatiedot olivat ilmeisen väärät. Tämä koskee esimerkiksi tilannetta, jossa hinta on ilmeisen virheellinen näppäilyvirheen tai laskuvirheen vuoksi, ja ero ilmoitetun hinnan ja oikean hinnan välillä on huomattava, taikka jos ilmoitettu hinta on poikkeuksellisen alhainen yleiseen hintatasoon verrattuna.

3.6 Kuluttaja maksaa Laitteen hinnan ja mahdolliset muut veloitukset Tilauksessa mainituilla tiedoilla Icarelle Verkkokaupassa käytössä olevilla maksutavoilla. Icare saa tehdä luottotietojen tarkastamisen Kuluttajaa koskien.

3.7 Icare ei välttämättä voi taata, että kaikki maksutavat ovat käytössä kaikille Kuluttajille. Käytössä olevat maksutavat ilmenevät Verkkokaupasta juuri ennen ostoksen tekemistä.

3.8 Kuluttajalla on oltava täysin oikeus käyttää maksuvälinettä, jolla Tilauksen maksut suoritetaan. Maksuvälineellä on oltava riittävästi katetta. Icare voi hankkia lisätietoja maksusta ennen Laitteen toimittamista. Maksupalveluntarjoajien palvelu-ehdoista voi johtua ehtoja, jotka vaikuttavat maksutapahtumaan. Tällaiset ehdot ovat Kuluttajan saatavilla Verkkokaupassa ennen kuin Kuluttaja tekee Tilauksen.

3.9 Arvonlisävero ja muut verot ja veronluonteiset maksut ja viranomaismaksut, joita veloitetaan Kuluttajan kotimaassa tai Laitteen toimitusmaassa, ovat Kuluttajan maksettava. Nämä tiedot näytetään Kuluttajalle Verkkokaupassa ennen kuin Kuluttaja tekee Tilauksen.

3.10 Jollei toisin sovita, Icare toimittaa Laitteen viipymättä ja kuitenkin kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa Tilauksesta.

3.11 Jos Kuluttajalle ei myönnetä luottoa tai oikeutta maksaa myöhemmin, Icarella ei ole velvollisuutta toimittaa Laitetta ennen, kuin Kuluttaja on maksanut Laitteen muut Tilauksessa sovitut maksut kokonaan.

3.12 Kuluttajan on tutkittava Laite heti toimituksen perille saapumisen jälkeen.

3.13 Icare pidättää itsellään Laitteen omistusoikeuden, kunnes Tilauksen tarkoittamat kaikki maksut, kuten maksu Laitteesta, on suoritettu kokonaisuudessaan.

3.14 Selvyyden vuoksi todetaan, että Icare-tietokoneohjelmistoja, joita voi hyödyntää Laitteen yhteydessä, ei toimiteta tai lisensoida Tilauksen tai näiden Ehtojen perusteella vaan niitä koskevat eri sopimusehdot.

4 LAITTEEN KÄYTTÄMINEN

4.1 VAIN KULUTTAJA SAA KÄYTTÄÄ LAITETTA. KULUTTAJAN ON OLTAVA RIITTÄVÄN HYVÄSSÄ KUNNOSSA SITEN, ETTÄ HÄN VOI KÄYTTÄÄ LAITETTA OIKEIN JA TURVALLISESTI. ESIMERKIKSI KULUTTAJAN ON VOITAVA KÄYTTÄÄ LAITETTA HUOLELLISESTI IÄSTÄÄN RIIPPUMATTA.

4.2 LAITETTA EI SAA JÄTTÄÄ VALVOMATTA. LAITE ON SÄILYTETTÄVÄ SITEN, ETTÄ LAPSET TAI HENKILÖT, JOTKA EIVÄT KYKENE TÄYSIN HUOLEHTIMAAN ITSESTÄÄN TAI JOTKA VOISIVAT VAHINGOITTAA ITSEÄÄN KÄYTTÄMÄLLÄ LAITETTA VÄÄRIN, EIVÄT SAA SITÄ KÄSIINSÄ.

4.3 KULUTTAJAN ON HUOLELLISESTI LUETTAVA KÄYTTÖOHJEET JA NOUDATETTAVA AINA HUOLELLA KÄYTTÖOHJEITA. KULUTTAJA EI SAA KÄYTTÄÄ LAITETTA MILLÄÄN MUULLA TAVOIN KUIN MITÄ ON SALLITTU KÄYTTÖOHJEISSA.

5 VASTUUSTA VAPAUTTAMINEN

5.1 LAITTEEN KÄYTTÄMINEN EI KORVAA TARVETTA KÄYDÄ LÄÄKÄRILLÄ, JOS KULUTTAJA OLISI SAIRAS TAI KULUTTAJA EPÄILISI OLEVANSA SAIRAS. ICARE EI TAKAA ETTÄ LAITTEEN ANTAMAT TIEDOT OVAT TÄYDELLISEN OIKEITA.

5.2 SIINÄ MÄÄRIN MITÄ LAINSÄÄDÄNTÖ SALLII JA JOLLEI NÄISSÄ EHDOISSA TOISIN TODETA, ICARE EI OLE MISSÄÄN TAKUUVASTUUSSA JA ICARE EI TAKAA, ETTÄ LAITETTA VOISI KÄYTTÄÄ MIHINKÄÄN ERITYISEEN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN.

6 ASIAKASPALVELU

Kuluttaja voi olla yhteydessä Icaren asiakaspalveluun, jos hänellä on kysymyksiä Laitteesta tai sen toimituksesta. Asiakaspalvelun puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite ovat esillä Verkkokaupassa.

7 HENKILÖTIEDOT

7.1 Kuluttaja tiedostaa ja hyväksyy, että hänen on annettava henkilötietojaan Icarelle käsiteltäväksi, jotta Laite voidaan myydä hänelle.

7.2 Kuluttaja antaa nimenomaisen suostumuksensa tässä kohdassa 7 tarkoitettuihin henkilötietojen käsittelyihin mukaan lukien niiden luovutukset.

7.3 Henkilötietoja ovat seuraavat:
etunimi; sukunimi; sähköpostiosoite; puhelinnumero; toimitusosoite (maa, kaupunki, postinumero, katu); laskutusosoite (kaupunki, postinumero, katu); ostetun oikeuden tai esineen tyyppi ja ostoaika; hintatiedot; maksutapa; maksuaika; maksukortin numero.

7.4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ovat seuraavat:

(a) Sopimuksen toteuttaminen Osapuolten välillä sekä sopimukseen johtavien toimien suorittaminen seuraavien Osapuolten välisten sopimusten suhteen: nämä Ehdot.

(b) Lainsäädäntöön perustuvien velvoitteiden hoitaminen sekä oikeuksien käyttäminen koskien seuraavia tilanteita: asiakassuhteen hoitaminen; alihankintasuhteiden hoitaminen.

(c) Suostumus henkilötiedon käsittelyyn tietyissä seuraavissa tarkoituksissa: Laitteen käyttämisen mahdollistaminen.

(d) Icaren omien tuotteiden ja palveluiden kehittäminen edelleen.

7.5 Henkilötietojen käsittelyn perusteet ovat seuraavat:

(a) Kuluttaja on antanut sähköisesti tai kirjallisesti suostumuksensa Henkilötietojensa käsittelyyn tässä kohdassa 7 tarkoitettuihin tilanteisiin.

(b) Henkilötietojen käsittely on välttämätöntä Osapuolten välisten sopimusten toteuttamiseksi sekä niiden neuvottelemiseksi. Tässä viitataan ylle kohtaan 7.4 a.

(c) Henkilötietojen käsittely on välttämätöntä lainsäädännössä olevan velvoitteen toteuttamiseksi. Tässä viitataan ylle kohtaan 7.4 b.

7.6 Henkilötietoa voidaan siirtää Icaren alihankkijoille. Tarkoitukset siirroille ovat samat kuin mitä on selostettu tässä kohdassa 7.

7.7 Henkilötietoa voidaan siirtää seuraaviin kolmansiin maihin: Yhdysvallat. Luovuttamisen perusteena ovat EU-komission mallisopimuslausekkeet sekä EU-komission hyväksymä Privacy Shield -järjestely. Mallisopimuslausekkeet ovat saatavilla: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_en.htm.

7.8 Henkilötietoa käsitellään, kunnes Henkilötietoihin suoraan liittyvä velkasuhde vanhenee. Pääsääntönä laki määrittelee aikarajaksi kolme (3) vuotta. Kun pakottava lainsäädäntö määrittelee Henkilötiedolle lyhyemmän tai pidemmän käsittelyajan, sellaista noudatetaan.

8 PALAUTTAMISOIKEUDESTA

8.1 Laite toimitetaan sinetöidyssä pakkauksessa. Kuluttajalla ei ole oikeutta purkaa Tilausta ja Verkkokaupan kautta solmittua kauppaa, jos sinetti on rikki, koska kyseessä on hygieniatuote. Kun Laite tarkoittaa paristoja tai anturipesää, niitä ei toimiteta sinetöidyssä pakkauksessa ja niissä tapauksissa Kuluttaja voi purkaa Tilauksen ja kaupan kuten alla kohdassa 8 todetaan.

8.2 Jos Laitteen pakkauksen sinetti ei ole rikki, Kuluttaja voi purkaa Tilauksen ja kaupan neljäntoista (14) päivän kuluessa (tain muun pakottavan lain määräämän ajan kuluessa) siitä, kun hän vastaanotti Laitteen ilmoittamalla siitä sähköisesti Icarelle. Kuluttaja voi tehdä tämän käyttämällä peruutuslomaketta, jonka Icare on toimittanut Kuluttajalle tai muulla selkeällä tavalla. Jos Tilaus ja kauppa puretaan, muut tämän kohdan 8 ehdot alla soveltuvat.

8.3 Kuluttajan on maksettava Laitteen palauttamiskustannukset, kun pakottava laki niin määrää.

8.4 Kuluttajan on pidettävä Laite muuttumattomana ja vahingoittumattomana, kunnes Kuluttaja päättää, purkaako hän Tilauksen ja kaupan.

8.5 Jos Kuluttaja purkaa Tilauksen ja kaupan, hänen on palautettava Laite Icarelle kohtuullisessa ajassa ja viimeistään neljässätoista (14) päivässä purkamisilmoituksen toimittamisesta.

8.6 Palautettava Laite on oltava ehjä ja myyntikuntoinen ja sinettiä ei saa rikkoa. Kuluttaja on vastuussa Laitteen arvon alenemisesta.

8.7 Jos Kuluttaja purkaa Tilauksen ja kaupan, Kuluttajan on palautettava Laite Icarelle Icaren asiakaspalvelun antamien ohjeiden mukaan. Kuluttajan on säilytettävä Laitteen lähettämisestä dokumentti.

8.8 Viimeistään neljäntoista (14) päivän kuluessa vastaanotettuaan purkamisilmoituksen Kuluttajalta Icare palauttaa Kuluttajalle Tilauksen määrittelemän rahamäärän lukuun ottamatta sitä mahdollista määrää, joka johtui Kuluttajan valitsemasta kalliimmasta toimitustavasta verrattuna Icaren käyttämään halvimpaan vakiotoimitustapaan.

8.9 Kuitenkin Icare voi pidättäytyä palautuksen maksamisesta, kunnes Icare on saanut Laitteen hallintaansa tai kunnes Kuluttaja esittää Icarelle tyydyttävällä tavalla, että Kuluttaja on lähettänyt Laitteen takaisin Icaren asiakaspalvelun ohjeistamalla tavalla.

8.10 Icare palauttaa maksun samalla maksutavalla kuin Kuluttaja käytti Tilauksen yhteydessä, jollei Kuluttaja suostu toiseen maksutapaan.

9 TAKUU

9.1 Icare antaa Kuluttajan ostamalle Laitteelle alla tässä kohdassa 9 määritellyn takuun. Kun Laite tarkoittaa paristoja tai anturipesää, takuuta ei anneta.

9.2 Takuu kattaa Laitteen virheet, jotka johtuvat Laitteen valmistusmateriaaleista tai valmistuksesta ja joiden vuoksi Laite eroaa siitä, mitä on Tilauksen yhteydessä sovittu.

9.3 Takuu on voimassa kaksikymmentäneljä (24) kuukautta toimituksesta.

9.4 Takuu ei ole voimassa, jos (i) Laite tai ohjelmisto Laitteessa on avattu, muokattu tai korjattu ilman Icaren lupaa tai (ii) Laitteen sarjanumero on poistettu, peitetty, muutettu taikka se ei ole luettavissa.

9.5 Takuu ei kata myöskään:

(a) vikoja jotka johtuvat laitteen väärinkäytöstä, onnettomuudesta, sähkövioista, tulipalosta, vesivahingosta tai muista ulkoisista syistä, taikka Laitteen muuttamisesta, väärinkäytöstä tai käyttöohjeiden noudattamatta jättämisestä (kuten huollon, varastoinnin kuljetuksen, käyttöolosuhteiden, korjauksen tai puhdistuksen ohjeiden laiminlyönti) taikka siitä, että Laitetta ei ole käytetty kohtuullisen huolellisella tavalla;

(b) normaalia kulumaa käytössä, akun vähentynyttä kapasiteettia normaalissa käytössä;

(c) virheitä, jotka joutuvat sellaisten varaosien, joita Icare ei ole hyväksynyt, käyttämisestä;

(d) Laitteen käyttäminen tai liittäminen sellaiseen tuotteeseen, laitteeseen, lisälaitteeseen, ohjelmistoon tai palveluun, jota Icare ei ole ohjeistanut Laitteen käyttöohjeissa;

(e) internetin tai muiden tietoverkkojen ongelmista johtuvat viat; tai

(f) muita virheitä johtuen olosuhteista, joita Icare ei voi kohtuullisesti arvioiden kontrolloida.

9.6 Tämän takuun nojalla vaatimukset pitää esittää Icarelle kirjallisesti ennen takuuajan loppua. Vaatimuksessa on selostettava kirjallisesti Laitteessa oleva vika. Kuluttajan on Icaren pyynnöstä lähetettävä Laite Icarelle tai Icaren määräämään osoitteeseen neljäntoista (14) päivän kuluessa vaatimuksen tekemisestä. Icare hyväksyy lähetystavan ja -kustannukset etukäteen.

9.7 Icare voi päättää korjauksien tekemisen menetelmän ja paikan. Icare päättää itse, korjaako se Laitteen vai toimittaako se korvaavan Laitteen tilalle vai toimittaako Icare varaosia tai korjauttaako Icare Laitteen.

9.8 Jos Icare on lainannut Laitteen Kuluttajalle, Kuluttajan on palautettava Laite Icarelle Icaren kustannuksella ja Icaren määräämällä tavalla siinä kunnossa, jossa Laite oli lainaamisen alussa.

9.9 Laite tai Laitteen osat, jotka on vaihdettu takuun nojalla, siirtyvät Icaren omistukseen ja ne on palautettava Icarelle Icaren kustannuksella ja Icaren määräämällä tavalla.

9.10 Mikään korjaus tai korvaavan Laitteen toimitus ei uusi tai jatka takuuta, jollei pakottava lainsäädäntö määräisi toisin.

9.11 Pakottavan lainsäädännön määräämissä rajoissa Icaren vastuu virheistä Laitteessa rajoittuu takuun toteuttamiseen tässä kohdassa määrätyllä tavalla. Selvyyden vuoksi todetaan, että lisäksi Kuluttajalla voi olla pakottavan lain määräämiä oikeuksia Laitteen mahdollisista virheistä johtuen.

10 AINEETTOMAT OIKEUDET JA NIIDEN OMISTUS

Icare omistaa yksin kaikki patentit, keksinnöt, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit, verkkotunnukset, tekijänoikeudet, tekijänoikeuksien lähioikeudet, mallioikeudet, oikeudet tietotaitoon ja muut kaikki aineettomat oikeudet ja vielä kaikki yllä mainittujen kohteiden kopiot, muokkaukset, käännökset, uudet versiot Laitteessa sekä Dokumentaatiossa sekä niihin liittyen.

11 VAHINGONVASTUU

11.1 Pakottavan lain sallimissa rajoissa Icaren vastuu vahingoista Tilauksen ja Laitteen suhteen rajoittuu Laitteen ostohintaan.

11.2 Jollei pakottava laki toisin määrää, Icarella ei ole mitään vastuuta Kuluttajaa kohtaan (i) epäsuorista tai suorista vahingoista kuten tulon menettämisestä, ajan hukasta tai säästöjen toteutumatta jäämisestä, tai (ii) tietojen menettämisestä tai muuttumisesta tai tietojen palauttamisen tai korjaamisen kustannuksista.

12 MUUT EHDOT

12.1 Siirrot ja alihankkijat

Icare voi siirtää Tilauksen ja Icaren oikeudet ja velvollisuudet Tilaukseen liittyen mille tahansa kolmannelle taholle. Icare voi käyttää alihankkijoita velvoitteidensa täyttämiseen. Icare on vastuussa alihankkijoidensa toiminnasta kuten omasta toiminnastaan.

12.2 Vientisääntely

Kuluttajalla ei ole lupaa viedä tai jälleenviedä Laitetta tai Dokumentaatiota siten, että tällainen toimi rikkoisi jotakin lain määräystä tai sitovaa sopimusta tai määräystä.

12.3 Ehtojen pätevyys

Jos joku näiden Ehtojen kohta olisi voimassa olevan oikeuden vastainen, muut näiden Ehtojen määräykset säilyvät voimassa kaikin osin. Voimassa olevan oikeuden vastaista ehtoa on tulkittava siten, että alkuperäisen ehdon tarkoitukset saavutetaan parhaalla mahdollisella lain sallimalla tavalla.

12.4 Muutokset; kaikki ehdot

12.4.1 Näitä Ehtoja sovelletaan, vaikka Kuluttaja esittäisi jotakin omia sopimusehtojaan. Kuluttajan esittämät ehdot ovat mitättömiä.

12.4.2 Muutokset näihin Ehtoihin eivät sido Icarea, jollei Icaren nimenkirjoitusoikeutettu henkilö ole kirjallisesti vahvistanut tällaisia muutoksia.

12.5 Ylivoimainen este

12.5.1 Icare ei ole vastuussa viivästyksistä, vioista tai vahingoista, jotka aiheutuvat Icaren vaikutuspiirin ulkopuolella olevista seikoista, joita Icaren ei voida kohtuullisesti olettaa voineen ottaa huomioon Tilauksen tekemisen aikaan ja joiden seurauksia Icare ei ole voinut välttää. Tällaisia ylivoimaisen esteen tilanteita ovat luonnonkatastrofit, sähkönjakelun häiriöt, internetin toiminnan häiriöt, tietoturva-loukkaukset tietoverkoissa, yleisen liikenteen häiriöt, lakot ja työtaistelut, tullipalvelujen häiriöt, vienti- tai tuontilupien saamisen häiriöt ja muut julkisen vallan käytössä tapahtuvat häiriöt. Lakko tai työtaistelu-toimenpide on merkityksellinen myös, jos Icare on sellaisen toimenpiteen kohteena. Alihankkijoiden kohtaama ylivoimainen este on myös tässä kohdassa tarkoitettu ylivoimainen este.

12.6 Sovellettava laki ja riidanratkaisu

12.6.1 Näihin Ehtoihin sovelletaan Suomen lakia lukuun ottamatta lainvalintasäännöksiä sekä YK:n Yleissopimusta kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista. Jollei pakottava laki määrää toisin, riidat ratkaisee toimivaltainen alioikeus Suomessa ensimmäisessä asteessa. Icare voi myös esittää vaatimuksia siellä, missä Kuluttajalla on kotipaikka tai asuinpaikka.

12.6.2 Kuluttajansuojalain tarkoittamana riidanratkaisu-menettelynä on myös:

http://www.kuluttajariita.fi/en/index.html

yhteystiedot:

Kuluttajariitalautakunta
Hämeentie 3
PL 306
00531 Helsinki
puhelin +358 29 566 5200
sähköposti kril@oikeus.fi